Back to teams
Tri Mai

Tri Mai

Founder @ Tabbook

Bio

Ngành học: Hệ thống thông tin quản lý. Câu nói tâm đắc: "I'd love to change myself, but my parents won't give me the source code"

Social Media