Back to teams
Huong Duong

Huong Duong

Graphic Designer (Intern) @ Tabbook

Bio

Chuyên ngành: Marketing. Câu nói tâm đắc: "I hope we heal from things we don't talk about"

Social Media