Back to teams
Trang Nguyen

Trang Nguyen

Content Producer (Intern) @ Tabbook

Bio

Chuyên ngành: Luật quốc tế. Câu nói tâm đắc: "Tôi tồn tại trong xã hội bằng thứ mà tôi tạo ra. Tôi tồn tại bằng điều mà tôi theo đuổi. Tôi là tồn tại"

Social Media